07 tháng 6, 2007

Bonjour Vietnam

bonjour VietNam, ca sĩ trình bày Phạm Quỳnh Anh (on You Tube)
.... Someday, I will go there, someday to say hello to your soul ...

cảm giác buồn lay lắc như nghe bài thơ :
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu
mà đây Hòang Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay ...
(Hòang Hạc Lâu, dịch văn của Tản Đà, nguyên văn của Thôi Hiệu)

phươnga !

Không có nhận xét nào: