25 tháng 3, 2007

Tin không ?

Chấm hết bài rồi !

Sẳn giấy ta khui bia, tin không ?

(From phirschybar, tPhương lấy từ YouTube)

Không có nhận xét nào: