28 tháng 5, 2007

Đường VN

Trời của ta

Đất của ta

Đường cũng của ... ta ?

(photo by Afflicio on Amazing things)

Không có nhận xét nào: